Хонхны баяр, Хүүхдийн баяр, Цэцэг ногоо тарих, 2013-IV - 2013-VI